کنترلر دما و رطوبت JBH

توضیحات:

کنترلر دما و رطوبت، علاوه بر نمایش مقادیر دما و رطوبت، کنترل دما در دو مد سرمایش و گرمایش و کنترل رطوبت در دو مد رطوبت زن و رطوبت گیر انجام می دهد.

نحوه تنظیمات:
  • تنظیم ست پوینت دما برای قطع و وصل رله

دکمه های شماره 1 مربوط به تنظیم دمای ˅ مربوط به تنظیم دمایاستارت یا همان وصل رله و دکمه ˄ مربوط به تنظیم زمان استارت و استپ رله دما می باشد.دکمه استپ یا هم قطع رله دما می باشد. با هر بار فشردن لحظه ای این دکمه ها مقادیر تنظیم شده توسط کاربر نمایش داده می شود.حال برای تغییر تنظیمات دکمه مربوط به تنظیم دمای استارت را چند ثانیه نگه داشته تا سون سگمنت مربوط به دما چشمک زن شود.پس از چشمک زن شدن عدد ، با دکمه های شماره 1 دمای استارت را روی دمای دلخواه تنظیم کنید. پس از تنظیم دمای استارت چند لحظه ای صبر کنید تا دستگاه بصورت اتومات تغییرات را ذخیره کند. همین فرآیند را برای تنظیم دمای استپ انجام دهید.

  • تنظیم ست پوینت رطوبت برای قطع و وصل رله رطوبت

دکمه های شماره 2 مربوط به تنظیم ˅ مربوط به تنظیم رطوبت استارت یا همان وصل رله و دکمه ˄ مربوط به تنظیم زمان استارت و استپ رله رطوبت می باشد . دکمه رطوبت استپ یا هم قطع رله رطوبت می باشد. با هر بار فشردن لحظه ای این دکمه ها مقادیر تنظیم شده توسط کاربر نمایش داده می شود.حال برای تغییر تنظیمات دکمه مربوط به تنظیم رطوبت استارت را چند ثانیه نگه داشته تا سون سگمنت مربوط به رطوبت چشمک زن شود.پس از چشمک زن شدن عدد، با دکمه های شماره 2 رطوبت استارت را روی رطوبت دلخواه تنظیم کنید. پس از تنظیم رطوبت استارت چند لحظه ای صبر کنید تا دستگاه بصورت اتومات تغییرات را ذخیره کند. همین فرآیند را برای تنظیم رطوبت استپ انجام دهید.

  • کالیبره کردن مقادیر دما و رطوبت

دکمه های شماره 1 را همزمان فشارداده تا عدد دما چشمک زن شود. پس از چشمک زن شدن با همان کلیدها دما را کالیبره کنید. دکمه های شماره 2 را همزمان فشارداده تا عدد رطوبت چشمک زن شود. پس از چشمک زن شدن با همان کلیدها رطوبت را کالیبره کنید.

مشخصات فنی
محدوده اندازه گیری دما110 ... + 50 - درجه سانتیگراد
محدوده اندازه گیری رطوبت% 100 .... 0
رزولوشن0.1
دقت اندازه گیری1 ±
تغذیه220Vac
جریان رله خروجی220Vac 10A