ناودانی

توضیحات:

از این وسیله جهت اتصالات میانی یراق و تیر مانند اتریه به تیر برق و یا گهواره ترانس به تیر برق استفاده می شود.

نام کالاکد کالا 
ناودانی پشتی سکو 58/8 6 2 8 0
ناودانی 180/10 سفارشی7 2 8 0
ناودانی 180/10 8 2 8 0
ناودانی 160/10 سفارشی9 2 8 0
ناودانی 160/10 0 3 8 0
ناودانی 180/12 سکوی 2001 3 8 0
ناودانی 180/12 سکوی 3152 3 8 0
ناودانی 60/123 3 8 0
ناودانی 75/124 3 8 0
ناودانی 180/14 سفارشی5 3 8 0
ناودانی 180/14 6 3 8 0
ناودانی 75/14 سفارشی7 3 8 0
ناودانی 75/14 8 3 8 0
ناودانی 8 صلیبی سکوی کلید ضد سرقت9 3 8 0
ناودانی 60/8 پشتی سکوی یکطرفه 25-200 خراسان-رضوی 0 4 8 0
ناودانی 60/8 پشتی سکوی یکطرفه 25-200 مشهد-1 4 8 0
ناودانی 60/8 پشتی سکوی یکطرفه 25-200 طرح حریم مشهد2 4 8 0
ناودانی پشتی 60/8 سکوی 160 خراسان جنوبی و شمالی3 4 8 0