سکوی ترانس

توضیحات:

سکوی ترانس روی تیر برق نصب شده و سپس ترانسفورماتور روی آن سوار می شود.

نام کالاکد کالا
سکو یکطرفه ترانس 160 خراسان شمالی4 1 8 0
سکو یکطرفه ترانس 160 خراسان جنوبی5 1 8 0
سکو یکطرفه ترانس 160 تابلودار خراسان شمالی6 1 8 0
سکو یکطرفه ترانس 25-200 خراسان رضوی 7 1 8 0
سکو یکطرفه ترانس 25-200 خراسان رضوی سفارشی8 1 8 0
سکو یکطرفه ترانس 25-200 طرح حریم مشهد9 1 8 0
سکو یکطرفه ترانس 25-200 طرح حریم مشهد سفارشی0 2 8 0
سکو یکطرفه ترانس 25-200 طرح مشهد سفارشی1 2 8 0
سکو یکطرفه ترانس 25-200 طرح مشهد 2 2 8 0
سکو یکطرفه تکفاز 37*22 تابلودار3 2 8 0
سکو یکطرفه تکفاز42*42 تابلودار 4 2 8 0
سکو ترانس نمره 107 4 8 0
سکو ترانس نمره 200/128 4 8 0
سکو ترانس نمره 315/129 4 8 0
سکو ترانس نمره 140 5 8 0