تراورس

توضیحات:

تراورس نوعی کنسول به شکل بازوی متقاطع با پایه که در شبکه های توزیع اغلب از آن استفاده می گردد..هدف از نصب آن علاوه بر نگهداری هادی ها و مقره ها بر روی تیر، حفظ حریم الکتریکی هادی ها از یکدیگر می باشد.

نام کالاکد کالا 
تراورس(کراس آرم) 120/8 1 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 150/8 2 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 200/8 سفارشی3 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 200/8 4 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 200/8 یکطرفه5 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 240/8 سفارشی6 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 240/8 7 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 240/8 یکطرفه8 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 350/10 9 0 9 0
تراورس(کراس آرم) 550/120 1 9 0