یراق جلوبر

توضیحات:

جلوبر: برای اینکه حریم افقی خطوط فشار ضعیف بهم نخورد و فاصله خط تا ساختمان ها و بالکن منازل حفظ شود از بازوی جلوبر استفاده می شود. همچنین در طرفین ترانسفورماتور برای ایجاد فضای کافی جهت اتصال کابل های فشار ضعیف خروجی از تابلو به شبکه و نیز حفظ فضای کافی برای ترانسفورماتور و مانور بهتر از این سازه استفاده می شود.

جلوبر خودنگهدار:  این یراق افزایش دهنده فاصله بین کابل و تیر برق به منظور کاهش القای برق به تیر می باشد.

نام کالاکد کالا 
جلوبر پنج مقره 50 cm1 0 0 1
جلوبر پنج مقره 80 cm2 0 0 1
جلوبر پنج مقره 100 cm3 0 0 1
جلوبر خودنگهدار 100 جنوبی(100*8)4 0 0 1
جلوبر خودنگهدار 50 جنوبی(50*7)5 0 0 1
جلوبر خودنگهدار 60 cm رضوی6 0 0 1
جلوبر خودنگهدار 90 cm رضوی7 0 0 1
جلوبر سه مقره 50 cm 8 0 0 1
جلوبر سه مقره 80 cm 9 0 0 1
جلوبر سه مقره 100 cm 0 1 0 1