پیچ و مهره

توضیحات:

پیچ یک سر رزوه:

این پیچ از جنس فولاد گالوانیزه بوده و در کلیه سازه های فلزی به منظور اتصالاتی نظیر اتصال کراس آرم ها و کنسول ها به تیرهای بتنی و همچنین اتصال تسمه حایل به پایه ها به کار می رود.

پیچ دو سر رزوه:

از این پیچ که جنس آن از فولاد گالوانیزه می باشد می توان برای اتصال کراس آرم به پایه های بتنی استفاده می گردد.

پیچ تمام رزوه:

از این قطعه عموما برای بستن زنجیره(شامل مهره چشمی، شیکل و مقره) به راس تیر برق و یا برای بستن گهواره ترانس به کمر تیر استفاده می شود.

نام کالاکد کالا 
پیچ و مهره 40/10 (8/3)1 03 0
پیچ و مهره 40/12 (2/1)2 03 0
پیچ و مهره 40/16 (8/5)3 03 0
پیچ و مهره 50/164 03 0
پیچ و مهره 60/165 03 0
پیچ و مهره 70/166 03 0
پیچ و مهره تمام رزوه 300/167 03 0
پیچ و مهره تمام رزوه 350/168 03 0
پیچ و مهره تمام رزوه 400/169 03 0
پیچ و مهره تمام رزوه 450/160 13 0
پیچ و مهره تمام رزوه 500/161 13 0
پیچ و مهره تمام رزوه 550/162 13 0
پیچ و مهره تمام رزوه 600/163 13 0
پیچ و مهره دوسر رزوه 300/164 13 0
پیچ و مهره دوسر رزوه 350/165 13 0
پیچ و مهره دوسر رزوه 400/166 13 0
پیچ و مهره دوسر رزوه 450/167 13 0
پیچ و مهره دوسر رزوه 500/168 13 0
پیچ و مهره دوسر رزوه 550/169 13 0
پیچ و مهره دوسر رزوه 600/160 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 200/161 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 250/162 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 300/163 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 350/164 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 400/165 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 450/166 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 500/167 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 550/168 23 0
پیچ و مهره یکسر رزوه 600/169 23 0