زنجیره مهار

توضیحات:

بازو مهار پیاده رو: نگهداره و فاصله دهنده سیم مهار از بدنه تیر سیمانی، کاربرد در مواقعی که در اطراف تیر حریم استاندارد برای بستن مهار وجود ندارد.

چشمی مهار: وسیله بستن سیم مهار به تیر برق

سیم مهار: به منظور مهار کردن تیرهایی که در زاویه متفاوت با خط، تحت کشش می باشند از زنجیره مهار استفاده می شود. سیم مهار، المان اصلی زنجیره مهار محسوب می شود.

قفل مهار: کاربرد در بستن سیم مهار و محکم کردن در چشمی مهار، مقره و میله مهار

میل مهار: بخشی از زنجیره مهار؛ سر چشمی میله بیرون از سطح زمین قرار می گیرد به سیم مهار متصل می شود. سر انتهایی نیز توسط پیچ و مهره به وزنه بتنی حفر شده در گودال مهار متصل می شود.

نام کالاکد کالا
بازو مهار پیاده رو1 0 2 0
چشمی مهار 300/182 0 2 0
چشمی مهار 350/183 0 2 0
چشمی مهار 400/184 0 2 0
چشمی مهار 450/185 0 2 0
صفحه مهار 6 0 2 0
گوشواره مهار7 0 2 0
میل مهار 2508 0 2 0
میل مهار 2209 0 2 0
میل مهار (240) خراسان جنوبی0 1 2 0
قفل مهار1 1 2 0
سیم مهار 102 1 2 0
سیم مهار 123 1 2 0