طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشگاه‌های الکتریکی و مشاوره خرید تجهیزات اندازه‌گیری و کالیبراسیون

شرکت فنی مهندسی بهینه‌سازنیوان با داشتن تخصص کافی و آشنایی کامل بااستاندارهای بین‌المللی (IEC, ANSI, IEEE &…) آمادگی طراحی، تجهیز، راه‌اندازی، بهره‌برداری و تربیت آزمونگر حرفه‌ای انواع آزمون‌ها و تجهیزات آزمون‌های الکتریکی کلیه کالاهای مورداستفاده در شبکه‌های برق، در تمامی سطوح ولتاژی را دارا است، علاوه بر این آماده ارائه مشاوره در جهت انتخاب پیمانکار و تأمین‌کننده مناسب جهت تهییه تجهیزات فنی موردنیاز برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌های الکتریکی می‌باشد. از سوابق کارکنان این شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- راه‌اندازی آزمایشگاه فشارقوی شرکت صنایع‌کیان‌ترانسفوی‌خراسان. (آزمایشگاه آزمون‌های جاری (Routine Tests) ترانسفورماتورهای توزیع سال ۱۳۸۹، آزمایشگاه فوق مورد تائید شرکت‌های توزیع برق می‌باشد).

۲- به‌روزرسانی و بهینه‌سازی آزمایشگاه فشارقوی شرکت صنایع‌ کیان ‌ترانسفوی‌ خراسان باهدف افزایش ظرفیت و انجام آزمون‌های نوعی (Type Tests) ترانسفورماتورهای توزیع (سال ۱۳۹۲).

۳- طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه آزمون‌های جاری ترانسفورماتور شرکت توسعه انرژی آییژ (سال ۱۳۹۴).

۴- به‌روزرسانی و خودکارسازی آزمایشگاه آزمون‌های جاری شرکت توسعه انرژی آییژ (سال ۱۳۹۶).