پانچ کاری کلکتور رادیاتور ترانسفورماتور:

درز جوش ورقه های رادیاتور:

تولید پره های رادیاتور ترانسفورماتور: