راهنمای نصب سرکابل چپقی (پلاگ-این) 630 آمپر

سرکابل مدل t و r

مدل تی شکل (Tee) (چپقی) (کدمدل: T)

مدل عقبی (Rear) (انشعابی) (کد مدل: R)

راهنمای نصب سرکابل چپقی (پلاگ – این) ۶۳۰ آمپر مدل تی (چپقی) و عقبی (انشعابی) به شرح زیر می باشد:

الف) لیست قطعات:

ب) مراحل نصب:

 ۱) آماده سازی کابل:

توجه مهم: قبل از نصب سرکابل، از بی بار بودن کامل کابل اطمینان حاصل نمایید. زیر اقلامی که در کیت سرکابل قرار دارد، خط کشیده شده است.

مرحله ۱) ۴۰ میلیمتر از نوک کابل را با قیچی برش می دهیم.

مرحله ۲) غلاف نهایی کابل را به اندازه ۲۴۰ میلیمتر از نوک کابل از سایر بخش های کابل جدا می نماییم.

 مرحله ۳) غلاف نهایی کابل (از قسمت برش خورده) را به اندازه ۶۰ میلیمتر با دستمال الکلی تنظیف و با نوار سمباده، صاف می کنیم.

مرحله ۴) دولایه ماستیک آب بندی قرمز را حول ۴۵ میلیمتر غلاف نهایی اشاره شده می پیچیم. هنگام پیچش، ماستیک کشیده می شود تا عرض آن نصف عرض اولیه گردد. همچنین، هر پیچش به اندازه نصف عرض ماستیک با پیچش قبلی همپوشانی داشته باشد.

مرحله ۵)

در صورتی که شیلد مسی از نوع مفتولی است:

  • مفتول های شیلد مسی را بر روی غلاف نهایی کابل بر می گردانیم تا بر روی ماستیک آب بندی قرمز پیچیده شده قرار گیرند.
  • یک تکه مفتول مسی از مفتول های شیلد مسی برش داده و حول مفتول های مسی واقع شده بر روی ماستیک آب بندی قرمز، به فاصله ۶۰ میلیمتر پایین غلاف نهایی کابل می تابیم تا مفتول ها به بدنه کابل مستحکم شود.
  • مفتول های شیلد مسی را به هم می تابانیم تا مثل سیم زمین شده و امکان پرس کابلشو ارت بر روی آنها میسر گردد.

در صورتی که شیلد مسی از نوع نواری است:

  • یک تکه تسمه بافته شده مسی را بر روی نوار شیلد مسی قرار داده و به وسیله یک تکه مفتول مسی، به شیلد مسی نواری متصل می کنیم. امتداد تسمه بافته شده را روی ماستیک آب بندی قرمز قرار داده و توسط یک تکه مفتول مسی دیگر به غاف نهایی متصل می کنیم.
  • کابلشو ارت را بر روی انتهای تسمه بافته شده مسی پرس می نماییم.

مرحله 6) یک لایه نوار نیمه هادی (مشکی رنگ)(BD-50) حدفاصل لایه گرافیت تار روی ماستیک آب بندی می پیچیم.

مرحله 7) دو میلیمتر از گرافیت منتهی به عایق اصلی را به صورت کونیک 45 درجه در می آوریم تا سطح محل تلافی گرافیت و عایق اصلی تدریجی و یکنواخت باشد. هنگام کونیک سازی گرافی با چاقو، چاقو از سمت عایق اصلی به لایه گرافیت حرکت کند تا عایق اصلی صدمه نبیند. به همین منوال، دومیلیمتر عایق اصلی منتهی به هادی را به صورت کونیک 45 درجه در می آوریم.

مرحله 8) بــه فاصلــه 25 میلیمتــر پاییــن تــر از محــل تلاقــی عایــق اصلــی (XLPE) با لایه گرافیت کابل نــدی قرمــز بــه عــرض 30 میلیمتــر مــی پیچیــم. هنــگام پیچــش، ماســتیک کشــیده مــی شــود تــا عــرض آن نصــف عــرض والیــه گــردد. همچنیــن، هــر پیچــش بــه انــدازه نصــف عــرض ماســتیک بــا پیچــش قبلــی همپوشــااد ینشــته باشــد.

مرحله 9) یک لایه دیگــر ماســتیک آب بنــدی قرمــز از یور ماســتیک آب بنــدی پیچیــده شــده مرحلــه قبــل، بــه ســمت مفتــول هــای مســی شــیلد مــس مــی پیچیــم. ماســتیک آب بنــدار ی مــی فشــاریم تــا هیــچ هوایــی زیــر آن محبوث نشــود.

مرحله 10) چهار لایه نوار عایق (مشکی رنگ) (J-20) را بر روی ماستیک های آب بندی پیچیده شده می پیچیم.

2) نصب سرکابل چپقی:

مرحله 1) نوک هادی کابل را با چسب برق PVC می پوشانیم.

مرحله 2) سطح عایق اصلی کابل و سطح داخلی آداپتور سرکابل را با دستمال الکلی تنظیف، و پس از تبخیر الکل دستمال الکلی با استفاده از گریس سیلیکونی روانکاری می کنیم. مقدار بیشتری گریس سیلیکونی بر روی عایق اصلی نسبت به داخل آداپتور سرکابل نیاز است. دستکش پلاستیکی جهت پوشش دست قبل از اعمال گریس سیلیکونی در کیت قرار دارد.

مرحله 3) آداپتور سرکابل را به اندازه ای بر روی کابل (عایق اصلی) می کشیم تا 55 میلیمتر از هادی از آداپتور تجاوز نماید.

مرحله 4) چسب برق PVC پوشانده شده روی نوک هادی در مراحل پیشین را از نوک هادی جدا می کنیم.

مرحله 5) کابلشو سرکابل جدا شونده را به نحوی روی هادی قرار داده تا قسمت مسطح کابلشو، به سمت بوشینگ تجهیز باشد. کابلشو را به وسیله ابزار نصب و قالب مناسب پرس می نماییم. پس از پرس کابلشو، با سمباده نرم پلیسه و لبه های نوک تیز کابلشو پرس شده را کاما مسطح و صاف می کنیم.

مرحله 6) روی بدنه آداپتور سرکابل و داخل بدنه سرکابل را با استفاده از گریس سیلیکونی روانکاری می کنیم.

مرحله 7) بدنه سرکابل را بر روی کابل و روی آداپتور فشار می دهیم. دقت می کنیم که سوراخ ورودی بوشینگ بدنه (سوراخ بزرگتر) روبروی بوشینگ تجهیز مورد اتصال قرار گیرد. پس از قرارگیری کامل بدنه سرکابل بر روی آداپتور، کابلشو باید در قسمت مخصوصی که در وسط بدنه تعبیه شده قرار گیرد.

مرحله 8) فاصله خالی مابین آداپتور و کابل را با پیچاندن ماستیک آب بندی قرمز حول آن پوشش می دهیم.

مرحله 9) سه لایه ماستیک پر کننده سفید را بر روی قسمت پایین سرکابل به سمت پایین و بر روی سیم ارت می پیچیم. هنگام پیچش، ماستیک کشیده می شود تا عرض آن نصف عرض اولیه گردد.

مرحله 10) ماستیک پر کننده سفید را با چسب برق PVC می پوشانیم. هر پیچش چسب برق به اندازه نصف عرض چسب برق با پیچش قبلی همپوشانی داشته باشد.

مرحله 11) پیچ دو طرفه را بر روی بوشینگ نصب می کنیم. سر M16 پیچ، داخل بوشینگ تجهیز قرار می گیرد.

مرحله 12) بدنه سرکابل را به سمت بوشینگ تجهیز فشار می دهیم تا بوشینگ داخل آن قرار گیرد و ادامه پیچ دو طرفه داخل سوراخ کابلشو قرار گیرد.

مرحله 13) واشر تخت و واشر فنری را حول قسمت M12 پیچ دو طرفه که از کابلشو بیرون آمده به ترتیبت قرار داده و سپس مهره شش گوش را حول پیچ دو طرفه قرار داده و مهره را توسط آچار می بندیم. گشتاور واده به آچار باید حدود 40 نیوتن متر باشد.

مرحله 14) داخــل حفــره ورودی بوشــینگ ســرکابل (ورودی کوچــک تــر) و مقــره ســرکابل را بــا دســتمال الکل تنظیـف و بــا اســتفاده از گریــس ســیلیکونی روانکاری می کنیم.

مرحله 15) بســت کمربنــدی را داخــل حفــره ورودی مقــره قــرار داده و ســ سپمقــره ســرکابل را بــه داخــل حفــره فشــار مــی دهیــم. پــس از قــرار گیــری کامــل مقــره در حفــره، بست کمربندی قــرار گرفتــه مــا بیــن بدنــه ســرکابل و مقــره را بیــرون می کشیم. لازم بــه ذکــر اســت که اســتفاده از بست کمربندی در ایــن مرحلــه جهــت ایجــاد فضــا بــه منظــور تخلیــه هــوای محبــوس بیــن مقــره و داخــل بدنــه ســرکابل مــی باشد.

مرحله 16) درپوش مقره را بر روی مقره قرار می دهیم.

مرحله 17) شیلد مسی و سیم ارت متصل به بدنه سرکابل را به وسیله کابلشو ارت به یکدیگر متصل می کنیم.

مرحله 18) با پیچش نشانگر رنگی فاز حول کابل، فاز مربوطه را علامت گذاری می کنیم.

مرحله 19) مراحل فوق را برای دو فاز دیگر تکرار می کنیم. نصب کامل است.

3) نصب سرکابل عقبی:

ابتدا کلیه مراحل مرتبط با آماده سازی کابل، و مراحل 1 الی 10 نصب سرکابل چپقی را برای سرکابل عقبی تکرار می کنیم.

مرحله 1) در صورتی که سرکابل چپقی قبا نصب شده و اکنون در نظر داریم کابل دومی را به بوشینگ تجهیز به واسطه سرکابل عقبی متصل نماییم، درپوش مقره، مقره، مهره، واشر فنری و واشر تخت را باز می کنیم.

مرحله 2) لوله مسی اتصال دهنده را به قسمت M16 پیچ دو طرفه خارج شده از حفره سرکابل چپقی متصل می کنیم. لوله مسی را به وسیله آچار و با گشتاور حدود 40 نیوتن-متر بر روی پیچ دو طرفه سفت می کنیم.

مرحله 3) حفره داخل سرکابل چپقی و قسمت مخروطی (طوسی رنگ) سرکابل عقبی را با دستمال الکلی تنظیف و با استفاده از گریس سیلیکونی روانکاری می کنیم.

مرحله 4) بدنه سرکابل عقبی را به سمت عقب سرکابل چپقی فشار می دهیم تا کاما پشت آن محکم شود.

مرحله 5) واشر تخت و واشر فنری و مهره را حول قسمت M12 پیچ دوطرفه که از کابلشو بیرون آمده به ترتیب قرار داده، سپس مهره شش گوش را حول پیچ دوطرفه قرار داده و مهره را توسط آچار می بندیم. گشتاور وارده به آچار باید حدود 40 نیوتن-متر باشد.

مرحله 6) داخل حفره کوچکتر بدنه سرکابل عقبی و مقره سرکابل چپقی را با دستمال الکلی تنظیف و با استفاده از گریس سیلیکونی روانکاری می کنیم.

مرحله 7) بست کمربندی را بر روی بدنه مقره قرار داده و سپس بدنه مقره را داخل حفره ورودی مقره سرکابل عقبی می کنیم. پس از قرار گیری کامل مقره درحفره، پیچ مقره را به وسیله آچار می بندیم. پس از بستن کامل مقره، بست کمربندی قرار گرفته ما بین بدنه سرکابل و مقره را بیرون می کشیم. لازم به ذکر است که استفاده از بست کمربندی در این مرحله، جهت ایجاد فضا جهت تخلیه هوای محبوث بین مقره سرکابل و داخل بدنه سرکابل می باشد.

مرحله 8) درپوش مقره سرکابل را بر روی آن قرار می دهیم.

مرحله 9) شیلد مسی کابل و سیم ارت متصل به سرکابل را به یکدیگر متصل کرده و سپس به سیستم زمین حفاظتی داخل تابلو یا پست متصل می کنیم.

مرحله 10) با پیچش نشانگر رنگی فاز حول کابل، فاز مربوطه را علامت گذاری می کنیم.

مرحله 11) مراحل فوق را برای دو فاز دیگر تکرار می کنیم. نصب کامل است.